Accessibility Tools

ศาลแขวงระยอง
Rayong Kwaeng Court

ก-

ก+

image

ศาลแขวงระยอง

ศาลแขวงระยองเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ์ และการเบิกจ่ายเงินโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมimage

       เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางสาวพันนา สว่างสาลี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงระยอง พร้อมด้วยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ์ และการเบิกจ่ายเงินโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกับศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 โดยมีนางเรไร มีนวรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 เป็นประธาน    การประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลแขวงระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ