Accessibility Tools

ศาลแขวงระยอง
Rayong Kwaeng Court

ก-

ก+

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงระยอง

ประกาศศาลแขวงระยอง เรื่อง รับสมัครทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความแก่ผู้เสียหาย จำเลย หรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 มาตรา 165/1 มาตรา 173 และตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 ข้อ 41 วรรค 4image

image เอกสารแนบ